Hashtag là gì và sử dụng như thế nào cho đúng cách

Một Hashtag đúng cấu trúc luôn bắt đầu bằng dấu #, các ký tự chữ hoặc số viết liền nhau (có thể liên kết với nhau bằng dấu gạch "_"), không dùng các ký tự đặc biệt và dấu câu. Rồi thêm nữa để cho nội dung được hiển thị trong Hashtag chung thì bài đăng của bạn phải ở chế độ công khai.