Yếu tố cộng đồng thúc đẩy sự phát triển thương hiệu

Một số group đề cao tính chuyên môn, chia sẻ kiến thức, tài nguyên, các thông tin người dùng tìm kiếm… tạo các giá trị nhằm phát triển chất lượng cộng đồng, giúp các thành viên tìm được những thông tin hữu ích, hoặc đơn thuần đề cao tính giải trí.